МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА СЕСИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИТЕ И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата чл. 3, ал. 4 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-216/28.03.2018 г., изменена със Заповед №РД09-1041/10.11.2020 г.

 ОБЯВЯВА СЕСИЯ

по следните теми:

 ТЕМА1: ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В МУЗЕИТЕ И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ

 Обща сума за финансиране на проекти – 400 000 лв.

Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 40 000 лв.

 Финансовата подкрепа за всяко отделно проектно предложение не трябва да надвишава 75% от стойността на допустимите разходи по проекта. Стойността на собствения принос е задължително минимум 25% от общия размер на допустимите разходи по проекта.

 Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата – до 18 юли 2022 г. При условие, че последният ден е неприсъствен, на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

 За държавни културни институти в областта на културното наследство са определени следните срокове:

-          за начало на дейностите по проекта – 15.09.2022 г

-          за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г.

-          за представяне на финансов отчет на проекта: до 20.12.2022 г.

-          за представяне на съдържателен отчет на проекта: до 30.04.2023 г.

 За всички останали:

-          за начало на дейностите по проекта - 15.09.2022 г.

-          за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г.

-          за отчитане на проекта: до 30.04.2023 г.

 Една организация може да подаде по едно проектно предложение за всяка една от обявените теми.

 Дейности за финансиране:

·        дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);

·        консервационно-реставрационни дейности на движими културни ценности, закупуване на материали за нуждите на консервационно-реставрационните лаборатории на музеите/художествените галерии;

·        дейности по дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/художествените галерии (заснемане, попълване на мета данни, съхранение на електронен носител, онлайн представяне на интернет страницата). Бенефициент за дейности по дигитализация е музей/художествена галерия, в чийто фондове са инвентирани движимите културни ценности, които е необходимо да се дигитализират. При възлагане на дейностите на външен изпълнител задължително следва да се сключи договор, с който да се регламентират взаимоотношенията между страните, авторските права върху изображенията, съхранението на данните и др. Договорът се представя с проектното предложение;

·        материали за фондохранилища: измерители за температура и влажност, влагоуловители, овлажнители, кутии за съхраняване на архивни материали, специализирани класьори, оборудване за съхранение на движими културни ценности, опаковки за транспортиране на културни ценности и др.;

·        предпечат и печат на актуализирана музейна документация, свързана с научната работа и регистрацията на движимите културни ценности в музеите и художествените галерии – съгласно Наредба №Н-6/11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове (загл. изм. и доп.  ДВ бр. 87/2020 г.);

Не се финансират:

-                      строително-ремонтни дейности;

-                      административни разходи и разходи за възнаграждения на служители на кандидатстващата организация, включително разходи за управление на проекта;

-                      разходи за закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;

-                      режийни разноски и представителни разходи;

-                      дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта.

 

  

ТЕМА2: ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В МУЗЕИТЕ И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ

 Обща сума за финансиране на проекти – 250 000 лв.

 Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 25 000 лв. Финансовата подкрепа за всяко отделно проектно предложение не трябва да надвишава 75% от стойността на допустимите разходи по проекта. Стойността на собствения принос е задължително минимум 25% от общия размер на допустимите разходи по проекта.

 Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата. При условие, че последният ден е неприсъствен, на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

 За държавни културни институти в областта на културното наследство са определени следните срокове:

-          за начало на дейностите по проекта – 15.09.2022 г

-          за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г.

-          за представяне на финансов отчет на проекта: до 20.12.2022 г.

-          за представяне на съдържателен отчет на проекта: до 30.04.2023 г.

 

За всички останали:

-          за начало на дейностите по проекта - 15.09.2022 г.

-          за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г.

-          за отчитане на проекта: до 30.04.2023 г.

 Една организация може да подаде по едно проектно предложение за всяка една от обявените теми.

 Дейности за финансиране:

·        дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);

·        създаване на образователни програми и изложби, включително и такива, които са достъпни в дигитална среда (материали, образователни издания, игри за деца, приспособления или приложения, онлайн достъпни издания, видеоклипове до 3 мин., работилници (workshops), уроци или лекции);

·        за постоянни и временни експозиции: актуализиране на текстове, графични материали, изображения и анотации, етикети, превод на текстове, фотоси, карти, изработване на банери, постери, рекламни материали и др.;

·        помощни материали, осигуряващи достъп до експозицията на хора с увреждания (лупи, брайлов надпис на анотационни текстове, аудиогидове, тактилни карти и изображения, мобилни приложения, макети, видеофилми (до 5 мин.) за експозиция, музей, които са разположени в недостъпна среда и др.);

·        дизайн на експозиционни пространства;

·        изложби, представящи движими културни ценности;

·        каталози и други печатни издания на музеи/художествени галерии, свързани с представянето на движимите културни ценности;

·        закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експозицията, постаменти, витрини, подвижни паравани, пана, рамки, поставки, системи за окачване на експонати манекени, подходящи за музейна експозиция и др.;

·        дизайн и изработка на музейни сувенири (с уточнени авторски права).

  

Не се финансират:

-                     строително-ремонтни дейности;

-                     административни разходи и разходи за възнаграждения на служители на кандидатстващата организация, включително разходи за управление на проекта;

-                     разходи за закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;

-                     режийни разноски и представителни разходи;

-                     фотодокументални изложби;

-                     хонорари за екипа на проекта;

-                     дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта.

 ТЕМА 3: СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МУЗЕИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ В ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

 Обща сума за финансиране на проекти – 150 000 лв.

 Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 15 000 лв.

Финансовата подкрепа за всяко отделно проектно предложение не трябва да надвишава 75% от стойността на допустимите разходи по проекта. Стойността на собствения принос е задължително минимум 25% от общия размер на допустимите разходи по проекта.

 Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата. При условие, че последният ден е неприсъствен, на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

 За държавни културни институти в областта на културното наследство са определени следните срокове:

-          за начало на дейностите по проекта – 15.09.2022 г

-          за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г.

-          за представяне на финансов отчет на проекта: до 20.12.2022 г.

-          за представяне на съдържателен отчет на проекта: до 30.04.2023 г.

 За всички останали:

-          за начало на дейностите по проекта - 15.09.2022 г.

-          за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г.

-          за отчитане на проекта: до 30.04.2023 г.

 

Една организация може да подаде по едно проектно предложение за всяка една от обявените теми.

 Дейности за финансиране:

·        дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);

·        научни конфернции, свързани с годишнини на музеи или значими събития от българската история;

·        регулярни събития (биеналета, триеналета, прегледи и др.) с утвърден статут, организирани от музеи и художествени галерии;

·        печатни издания, свързани с научно-изследователската работа на музеите и художествените галерии;

 Не се финансират:

-                     строително-ремонтни дейности;

-                     административни разходи и разходи за възнаграждения на служители на кандидатстващата организация, включително разходи за управление на проекта;

-                     разходи за закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;

-                     режийни разноски и представителни разходи;

-                     фотодокументални изложби;

-                     хонорари за екипа на проекта;

-                     дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта;

 

 Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

За финансиране на проекти (по всяка една от обявените теми) се кандидатства със заявление попълнено по образец, съгласно Приложение № 1 от Правилата – два броя в оригинал. Към заявлението се прилагат:

1.         попълнен формуляр за кандидатстване по образец, съгласно Приложение № 2 от Правилата – два броя в оригинал;

2.         всички задължителни и относими към проекта приложения, посочени във формуляра -  два броя в оригинал или копие, като на първата страница се отбелязва видът на екземпляра. Всички копия следва да са заверени с „Вярно с оригинала“, подписани от лицето, представляващо кандидатстващата организация и подпечатани с нейния печат;

3.         декларация по образец, съгласно Приложение № 3 от Правилата – два броя в оригинал;

4.         декларация за партньорство, по образец, съгласно Приложение № 4 от Правилата – два броя в оригинал;

5.         бюджет на проекта по образец, съгласно Приложение № 5 от Правилата – два броя в оригинал.

   Проектите се комплектуват и подават класирани само в папки.

  Правилата за условията и реда за провеждане на сесия и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на министерството - www.mc.government.bg, в раздел Дирекции по изкуство и култура/Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства/Процедури за финансова подкрепа/Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.

  Проектите се подават в посочения в обявата срок и се регистрират в деловодството на Министерство на културата в деня на постъпването.

  Проектите се подават в деловодството на Министерство на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

 Крайният срок за кандидатстване е 18 юли 2022 г.

  Допълнителна информация се предоставя само по процедурата за кандидатстване на следните телефони – 02/94 00 937 – Юлияна Градинарска; 02/94 00 885 – Катрина Колева.

Документите за кандидатстване могат да се изтеглят тук.