От 1-ви юни отваря врати и ОМЦ "Захари Стоянов"

Общински младежки център "Захари Стоянов" отваря врати на 1 юни за деца и млади хорас при спазване на всички противоепидемични мерки.
МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ В МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ СЛЕД ОТПАДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ
Целта на описаните мерки е контролирано възобновяване на дейността на Центъра /работа с деца и млади хора/, като се спазват няколко основни принципа. Мерките ще бъдат актуализирани и допълвани, в зависимост от епидемиологичната обстановка и указания от МЗ, МОН и Община град Добрич.
1. Младежки център – Добрич отваря за всички деца и млади хора, участващи в дейностите на Центъра и ползващи услуги на Центъра.
2. Преди приемането на участниците, всеки /за малолетни и непълнолетни – техните родители/ ще бъдат запознати с мерките за работа на Центъра, за което се подписват /информирано съгласие/.
3. Посещението на Центъра е допустимо само за участници в дейности на Центъра или ползващи услуги на същия.
4. Не се допуска влизането на придружители на деца и младежи в сградата на Центъра.
5. Не се допуска участие в дейности на Центъра на лица, с констатирани симптоми на заболяване.
6. Дейностите в Центъра се осъществяват при спазване изискване за 4 кв.м на лице и до 20 човека за групови занимания, по утвърден от Директора График за ползване на залите и броя участници в тях.
7. Не се допуска събиране на едно място на служители на Центъра, освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на участник в дейност.
8. Физическата дистанция между отделните лица е задължителна – 2 м., както за служители на Центъра, така и за посетители и участници в дейност.
9. Всички служители да бъдат запознати с Мерките за организиране на дейностите в Центъра, срещу подпис. Служителите се допускат на работа след подписана декларация за здравен статус и контакти /COVID-19/.
10. Да се създаде необходимата организация за бърз и лесен контакт с родители на участници в дейности на Центъра.
11. Да се предоставя навреме необходимата информация на Рецепция, относно лицата, които имат право да посещават Центъра, с цел по-добър контрол на посетителите на Центъра.
12. Стриктно спазване на Алгоритъма на дезинфекционните мероприятия в Центъра в условията на епидимично разпространение на COVID-19. След извършване на дезинфекционни мероприятия в санитарните помещения, същите да се регистрират в чек-лист с подпис на извършилия ги служител /час, мероприятие, лице, подпис/.
13. Всички служители задължително използват лични предпазни средства – маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръце, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.
14. Влизането в Центъра се осъществява само с предпазни маски/шлемове или друго средство, покриващо носа и устата /шал/.
15. При влизане в Центъра всеки участник и посетител се дезинфектира с препарат за дезинфекция на алкохолна основа. За участници и ръководители /служители/, ползващи Зала №12 – само с репетиционни обувки.
16. Стриктно спазване на правила за движение в сградата, с цел спазване на 2 м.разстояние между лицата, при необходимост се изготвя маркировка.
17. Дезинфекция на ползвано оборудване се осъществява преди и след неговото използване, при необходимост.
18. Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в Центъра:
- При наличие на един или повече симптоми на лице /кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др./:
Лицето се изолира в отделно помещение, докато се изчака да се прибере у дома или докато не се прегледа от медицински специалист. Незабавно се осъществява връзка с родител/настойник, при необходимост – телефон 112 и се уведомява Директора на Центъра. След напускане на помещението от съответното лице се извършва щателна дезинфекция, при спазване на превантивни и ограничителни мерки стриктно.
- При положителен тест на участник в дейности на Центъра:
Задължително се информира Центъра, който трябва незабавно да се свърже с РЗИ Добрич и Община град Добрич. Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат в Центъра, се съгласуват с директора на Центъра и РЗИ и Община град Добрич.
Дейностите на Младежки център – Добрич, ще се изпълняват при спазване на всички противоепидемични мерки – Заповед №РД-01-262/14.05.2020 г. и РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед №576/14.05.2020 г. на Кмета на Община град Добрич и последващи указания и инструкции за изпълнение.