Дадоха съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за храм ”Свети Лука-Кримски” в кв. "Добротица" в Добрич

Общинските съветници на Добрич дадоха съгласие на редовното си заседание от 29 януари за  учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм ”Св. Лука-Кримски” върху общински поземлен имот в ж.к.”Добротица” в областния град.Това решение е взето на базата на постъпило заявление от свещеник Петър Димитров- председател на Църковно настоятелство към храм  ”Свети Лука Кримски”.

Изработен е инвестиционен проект във фаза идеен проект за построяване на храм „Св. Лука Кримски” в кв. "Добротица", град Добрич, одобрен  от Варненски и Великопреславски Епархийски Съвет. Съгласно виза на Главния архитект на Община град Добрич от 09.01.2019 г. се разрешава проектиране на църква в УПИ II, кв.716  по действащия ПУП на ЖК „Добротица” със ЗП- 258.00 кв.м. 
Безвъзмездното право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири.