Община Добрич обявява публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по кулутра

Публичното обсъждане се обявява от 25. 02. 2013 г. до 25. 03. 2013 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес kultura_dobrich@abv.bg 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от КАМЕЛИЯ КОЙЧЕВА - Заместник-кмет „Хуманитарни дейности"
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по култура към Община град Добрич
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба на Република България е необходимо актуализиране на работата на Обществения съвет по култура към Община град Добрич. Той е консултативен орган към кмета на Община град Добрич и подпомага общината при осъществяване на функциите й в областта на културата. Съветът се назначава със Заповед на Кмета на Община град Добрич на основание чл. 18, ал. 3, 4 и 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Той обсъжда важни и актуални въпроси, свързани с дейностите, стратегията и културната политика на общината, като изразява мнения, препоръки, разглежда и дава предложения по проекти и нормативни актове.
Обществения съвет по култура има следните цели:
 Анализира и обобщава информацията в областта на дейностите по осъществяване на политиката в областта на културата.
 Обединява и координира усилията на всички органи, институции, звена и организации, които работят в областта на културата.
 Съдейства за разработване и реализирането на годишния културен календар на Община град Добрич.
 Формира и изработва становище по общи и текущи въпроси, свързани с дейностите и проблемите в сферата на културата; механизмите за стимулиране на дейността по осъществяване на общинската политика по култура; опазване и популяризиране на културното наследство.
 Участва в разработването на специфични за сектора документи, свързани с осъществяване на общинската политика в сферата на културата.
 Съдейства за развитие на културния обмен.
В работата си Обществения съвет по култура спазва Правилника за организацията и дейността, които уреждат дейността, съставът, структурата и организацията на работа на Обществения съвет по култура и се одобряват с Решение на Общински съвет град Добрич.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното
Проект!
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 3, 4 и 5 от Закона за закрила и развитие на културата приема Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по култура към Община град Добрич.
2. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия.

ВНОСИТЕЛ:
КАМЕЛИЯ КОЙЧЕВА
Зам.-кмет ХД
П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО КУЛТУРА
КЪМ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящият Правилник се урежда дейността, състава, структурата и организация на работата на Обществения съвет по култура (ОСК) към Община град Добрич.
Чл. 2. ОСК се създава и осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, на основание чл. 18, ал. 3, 4 и 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 17, ал.1 от Закона за културното наследство и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Чл. 3. ОСК се създава със заповед на Кмета на Община град Добрич.
Чл. 4. ОСК е консултативен орган на доброволни начала към Община град Добрич.
Глава II
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл. 4. Общественият съвет за култура има за цел:
/1/ Да съдейства за създаването и осъществяването на дългосрочна стратегия за развитие на културата в Община град Добрич;
/2/ Да подпомага дейността на Община град Добрич в областта на културата;
/3/ Да създава условия за широк обществен дебат по въпросите на културата.
Чл. 5. Общественият съвет за култура изпълнява следните задачи:
/1/ Обединява и координира усилията на всички органи, институции, звена и организации, които работят в областта на културата;
/2/ Съдейства за разработването и реализирането на годишния културен календар на Община град Добрич;
/3/ Формира и изработва становища по:
А/ общи и текущи въпроси, свързани с дейностите и проблемите в сферата на културата;
Б/механизми за стимулиране на дейността по осъществяване на общинската политика по култура;
В/ опазване и популяризиране на културното наследство
/4/ Съдейства за координацията на културните дейности на територията на общината.
/5/ Участва в разработването на специфични за сектора документи, свързани с осъществяване на общинската политика в сферата на културата: програми, стратегии, наредби, правилници и др.
/6/ Съдейства за развитие на културния обмен.
Глава III
СТРУКТУРА
Чл.6. Общественият съвет за култура се състои от :
/1/ Оперативно бюро с председател заместник-кметът ХД в Община град Добрич и секретар;
/2/ Секции в следните тематични области:
А/Културно наследство и читалища
Б/Сценични изкуства.
Чл.7./1/ В състава на Съвета се включват представители на културни институти и организации, фондации, неправителствени организации, творчески съюзи и асоциации в областта на културата; образователни институти, медии, както и изявени личности и експерти от сферата на културата и изкуствата.
/2/ Участието в ОСК е доброволно и на обществени начала.
/3/ Персонални промени в състава на ОСК се утвърждават от кмета на общината.
Чл. 8. /1/ Оперативното бюро на съвета се състои от 4 члена, в това число - Председател и секретар, а на секциите - до 15 члена.
/2/ Поименният състав на членовете на секциите се определя въз основа на постъпили писмени предложения до Кмета на Община град Добрич в срок до 10 работни дни след влизане в сила на настоящият Правилник.
/3/Окончателният числен и поименен състав, както и мандатът на ОСК се определят със Заповед на Кмета на Община град Добрич.
Чл. 9. Председателят на ОСК :
А/ свиква и ръководи заседанията на Оперативното бюро.
Б/ ръководи текущата работа на Съвета и отговаря за спазването на тези Правила.
В/ информира обществеността за взетите от Съвета решения.
Чл. 10. Оперативното бюро на съвета:
А/ се състои от председателите на горепосочените секции, избрани на тяхно заседание.
Б/ Разглежда протоколите от заседанията на секциите и взема окончателно решение.
Чл. 11. Секциите са подструктури на съвета, обхващащи основни направления в неговата дейност, които:
А/ избират свой председател, който да ги представлява в бюрото.
Б/ по инициатива на своите председатели или на една трета от членовете на секцията провеждат самостоятелни заседания по специфични за тях въпроси.
В/изпълняват задачите, посочени в чл.5 от настоящите Правила
Г/ инициират в рамките на съвета публични дебати по наложителни за решаване проблеми.
Д/съдействат за реализирането на културната политика на общината.
Чл. 12. Секретарят на ОСК:
А/e член на Оперативното бюро. Той се избира и назначава от Кмета на Община град Добрич;
Б/води протокол от заседанията на Оперативното бюро на Съвета;
В/съхранява архива на ОСК.

Глава IV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 13. /1/ Секциите на ОСК се свикват на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца.
/2/ Оперативното бюро се свиква на редовно заседание до пет дни след приключване заседанието на последната секция.
/3/ Оперативното бюро и секциите се свикват на извънредни заседания от своя Председател, по решение на Оперативното бюро /за секциите/ или по искане на поне 1/3 от техните членове, отправено писмено до Председателя на съответната структура на ОСК.
/4/ Заседанията на всяка от структурите на съвета се считат за редовни, ако присъстват най-малко половината плюс един от общия брой на нейните членове.
/5/Членовете на всяка от структурите на Съвета участват в работата лично. Отсъстващ член може да представи писмено становище до съответния председател относно разглежданите точки от дневния ред, без то да се счита за упражнено право на глас.
/6/ При необходимост председателят на съответната структура може да покани външни специалисти и експерти, които имат пряко отношение към поставените в дневния ред въпроси, без същите да имат право на глас.
/7/Заседанията на съответните структури се провеждат при предварително определени дати и дневен ред.
А/Дневният ред и датата се определят на предходното заседание или от Председателя на съответната структура.
Б/ На заседанията се разглеждат само въпроси, включени в дневния ред. Въпроси, невключени в него, се разглеждат само в случай на съгласие на всички присъстващи членове.
В/ Решения за промени в дневния ред се вземат в началото на всяко заседание
Г/ Членовете на секциите се поканват от Председателя на секция по пощата, чрез телефон, факс или електронна поща не по-късно от 3 дни преди заседанието. В поканата се съдържа информация за датата, мястото, дневния ред на заседанието и докладчиците.
Д/ Членовете на Оперативното бюро се поканват по същия начин и при спазване на горепосочените условия от Секретаря на Съвета.
/8/ Членовете на съответната структура, които са възпрепятствани да присъстват на заседанията по уважителни причини, са длъжни да уведомят своевременно своя Председател.
/9/ При системно неучастие в работата на секция на Съвета - три поредни заседания, без уважителна причина, съответният член се освобождава от Кмета на Общината по предложение на секцията и с решение на Оперативното бюро.
Чл. 14. Структурите на ОСК вземат решение с явно гласуване с мнозинство 2/3 от присъстващите на заседанието.
Чл.15 /1/ Решенията на всяка от структурите на Съвета се протоколират - съответно от секретаря на Съвета или от протоколчик, избран от присъстващите в съответната секция в началото на всяко заседание.
/2/Протоколите се подписват от всички присъстващи и се предават на Секретаря на Съвета.
/3/Всеки протокол съдържа:
А/Дата на провеждане на заседанието;
Б/Имената на участниците в заседанието и на отсъстващите от него;
В/Приетия дневен ред на заседанието;
Г/Взетите решения;
Д/Подписи на присъстващите.
/4/Към Протокола се прилагат и разгледани на заседанието документи, както и особени мнения при гласуване на решенията, които се представят в писмена форма в 3-дневен срок след деня на провеждане на заседанието.
Чл.16. Решенията, становищата и предложенията на секциите се одобряват от Оперативното бюро и в зависимост от спецификата на документите се представят на Кмета.
Чл. 17. Настоящият Правилник за работата на Обществения съвет за култура при Община град Добрич е приет с Решение № ............. на ОбС град Добрич